Polityka prywatności


1 Informacje ogólne.

 1. Niniejszy dokument "Polityka Prywatności" określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.wooldog.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez Sklep Internetowy jest  Wooldog Barbara Jankowska. co oznacza Barbarę Jankowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wooldog Barbara Jankowska z siedzibą w Wolsztynie (64-200), ul. Niałek Wielki 30c, NIP: 9231295000, REGON: 970054795, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: kontakt@wooldog.pl
 3. wooldog.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.|

§ 2 Dane zbierane przez Sklep Internetowy.

 1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień § 3 [Dane zbierane automatycznie]
 2. wooldog.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
  c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 4. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  a) adres e-mail.
 5. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w § 6 [Dostęp do danych i zabezpieczenia]
 6. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Klienta, gdyż Sklep Internetowy nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia, ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, oraz późniejszej realizacji Zamówienia, w tym dostawy. W przypadku składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  i. kod pocztowy i miejscowość;
  ii. kraj (państwo);
  iii. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
 7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
 8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

§ 3 Dane zbierane automatycznie.

 1. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 4 Wykorzystanie zebranych danych.

 1. Wszystkie zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usługi lub zamówienia, dla jakich zostały zgromadzone.
 2. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 3. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
  a) firmie kurierskiej (UPS);
  b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail wooldog.pl będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

§ 5 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy używa plików, zwanych cookies, które, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala, są zapisywane przez przeglądarkę na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy. Plik cookie zwykle zawiera jedynie nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez wooldog.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Sklep Internetowy wooldog.pl zapisuje dwa typy plików cookies:
  a) pliki cookies sesyjne: po zakończeniu każdej sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
  b) pliki cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. wooldog.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia ciągłości sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. wooldog.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  b) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego pinterest.com (administrator cookies zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA);
  c) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  d) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 5. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Sposób zmiany ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies opisują zewnętrzne dokumenty przygotowane przez twórców tych przeglądarek:
  a) przeglądarka Internet Explorer;
  b) przeglądarka Mozilla Firefox;
  c) przeglądarka Chrome;
  d) przeglądarka Safari;
  e) przeglądarka Opera.
 7. wooldog.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez wooldog.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. wooldog.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 6 Dostęp do danych i zabezpieczenia.

 1. Dane osobowe zbierane przez wooldog.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).
 2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy wooldog.pl.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w § 4 [Wykorzystanie zebranych danych].
 4. woooldog.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. wooldog.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Klienta.
 6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie w link znajdujący się na dole każdej wysyłanej wiadomości lub przez formularz rejestracyjny newslettera.
 7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił swoje hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła wooldog.pl nigdy nie wysyła przypomnienia hasła ani próśb o jego podanie. Hasło jest przechowywane w systemach wooldog.pl w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj.”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 8. wooldog.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7 Zabezpieczenie danych osobowych.

 1. wooldog.pl jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wooldog.pl o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
 5. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Let’s Encrypt). SSL polega na szyfrowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i deszyfrowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest szyfrowana, a następnie deszyfrowana przez przeglądarkę Klienta.

§ 8 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym wooldog.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@wooldog.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 25 maja 2018 r.